Privacyverklaring

Bureau Factor Werkgeluk, gevestigd aan Middelvaart 78, 4285 WS te Woudrichem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bureau Factor Werkgeluk
Monique van Leijsen
Middelvaart 78
4285 WS Woudrichem

+31 6 209 769 37
https://www.factorwerkgeluk.nl

Vertrouwen is het fundament onder een prettige en effectieve samenwerking. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga als je gebruik maakt van mijn website en/of dienstverlening.

Hiermee verklaar ik de privacy van alle gebruikers van de website en van mijn klanten te respecteren. Deze privacyverklaring is van toepassing op al mijn diensten. Door gebruik te maken van mijn website en/of dienstverlening, accepteer je deze privacyverklaring. 

Welke gegevens verwerk ik?

Bureau Factor Werkgeluk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik deze persoonsgegevens?

Bureau Factor Werkgeluk verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals:

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Bureau Factor Werkgeluk verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hieraan ligt ten grondslag:

 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van de overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Factor Werkgeluk verkoopt géén gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals mijn belastingaangifte), wanneer de uitvoering van mijn overeenkomt met jou hierom vraagt of in het kader van mijn dienstverlening.

Bureau Factor Werkgeluk kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden binnen en buiten de EU, zoals de IT-leveranciers van website en e-mail, Google Analytics en LinkedIn. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zij zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bureau Factor Werkgeluk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Belangrijk! Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrek ik géén gegevens over ons contact aan werkgevers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via monique@factorwerkgeluk.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Bureau Factor Werkgeluk maakt gebruik van een intakeformulier waarin gegevens zijn opgenomen over je mentale gezondheid in relatie tot je coachvraag om een beter beeld te krijgen van de problematiek / je achtergrond en om je gerichter te kunnen helpen. Ten behoeve van een effectief en efficiënt coachingstraject maakt Bureau Factor Werkgeluk tevens gebruik van reflectieverslagen en een coachovereenkomst, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je gezondheid/problematiek/achtergrond.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Bureau Factor Werkgeluk zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik hierboven in deze privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Bureau Factor Werkgeluk zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe beveilig ik je persoonsgegevens?

Bureau Factor Werkgeluk neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via monique@factorwerkgeluk.nl

Bureau Factor Werkgeluk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 maart 2021. Bureau Factor Werkgeluk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Je kunt hiervoor zelf mijn website raadplegen.

Vragen?

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Bureau Factor Werkgeluk, ingeschreven bij de KvK onder nummer 75710285.

Nog onduidelijkheden? Neem contact met mij op via monique@factorwerkgeluk.nl.